Antonius van Padua

Hellevoetsluis

Welkom op de kerkpagina van Antonius van Padua. Wij zijn een warme gemeenschap die veel activiteiten organiseert.
U vind op deze pagina het lokale nieuws en wij nodigen u van harte uit om naar één van onze vieringen of activiteiten te komen.

Vieringen

Elke zondag is er om  11.30 uur: een eucharistieviering  of een Woord- en Communieviering.

Algemeen

Algemeen

Kerk - Antonius van Padua
Opzoomerlaan 110
3221 AP Hellevoetsluis
www.antoniusvanpadua.com

kaartje

Contact
Secretariaat werkdagen van 9:30 uur tot 11:30 uur telefonisch bereikbaar
0181 - 312574
pastorie@antoniusvanpadua.com

Redactie kerkblad
redactie@antoniusvanpadua.com

Locatieraad
Dhr. F. Verwater, voorzitter (voorzitter@antoniusvanpadua.com),
Mw. M.T. Hoge - van Hassel, secretaris
Vacature, budgethouder (penningmeester@antoniusvanpadua.com)
Dhr. J.M.V. van Vilsteren, technische zaken
Mevr. H.M.M. Volk - Ziekman, pastoraatzaken

Pastoraatgroep 
De pastoraatgroep heeft als hoofdtaak de afstand tussen parochianen en het pastoraal team te overbruggen. De pastoraatgroep moet de spreekbuis vormen van en naar de parochianen. Zij kijken en luisteren zo goed als mogelijk naar wat er in onze locale geloofsgemeenschap leeft. Veel zaken kunnen zij zelf ter hand nemen, maar als het om kwesties gaat, waarbij ook het pastorale team betrokken moet worden, dan worden deze in een vergadering met het pastorale team naar voren gebracht en van advies voorzien. De uiteindelijke beslissing ligt dan bij de pastoor. Op dit moment bestaat de pastoraatgroep uit:
mevr. M. Volk (liturgie, catechese / doop / 1e H.Com / Vormsel / Huwelijk ) tel: 313026 – 06-53705065
mevr. M. Kreutzer (diaconie / ziekenzalving / uitvaarten) tel: 314163 – 06-12267111
Mevr. G. de Wit (Caritas / ouderenzorg) tel.: 0181-507982
Mevr. G. Spijker

Uw gift - actie KerkBalans (AKB)

Uw gift - actie KerkBalans (AKB)

kerkbijdrage en actie kerkbalans

Kerkbijdrage en actie kerkbalans.

De parochie draait financieel op de bijdragen van parochianen en op de opbrengst van het vermogen.

Uw bijdrage en die van vele anderen die meedoen met de actie zijn van groot belang en hard nodig om een actieve kerkgemeenschap te zijn en te blijven. Zo kunnen we samen van betekenis zijn voor de mensen om ons heen.

De landelijke actie Kerkbalans 2023 is van start gegaan. Bij deze actie doen 2.000 kerken in Nederland een beroep op hun leden voor een financiële bijdrage. Misschien kent u de actie wel uit de media of van voorgaande jaren.

Hieronder vindt u het bankrekeningnummer waar u uw kerkbijdrage op zou kunnen storten.

Bankrekeningnummer van locatie Hellevoetsluis is:
NL 54 INGB 0004 1766 44    t.n.v.: Nicolaas Pieck Antonius v. Paduakerk

Als u een gift voor tenminste vijf jaar vastlegt, kunt u de hele gift van uw inkomstenbelasting aftrekken.
De parochie is ingeschreven in het Anbi-register onder de naam
‘R.K. parochie HH. Nicolaas Pieck en Gezellen’. Deze inschrijving is van toepassing voor giften aan alle geloofsgemeenschappen van de parochie.

Informatie over ‘giften’  kunt u krijgen bij het CPS.
Telnr.: 06-51115724 of via centraal@rk-npg.nl

Bij voorbaat dank voor uw bijdrage.

Pastoraatgroep

Pastoraatgroep

De pastoraatgroep heeft als hoofdtaak de afstand tussen parochianen en het pastoraal team te overbruggen. De pastoraatgroep moet de spreekbuis vormen van en naar de parochianen. Zij kijken en luisteren zo goed als mogelijk naar wat er in onze locale geloofsgemeenschap leeft. Veel zaken kunnen zij zelf ter hand nemen, maar als het om kwesties gaat, waarbij ook het pastorale team betrokken moet worden, dan worden deze in een vergadering met het pastorale team naar voren gebracht en van advies voorzien. De uiteindelijke beslissing ligt dan bij de pastoor. Op dit moment bestaat de pastoraatgroep uit:

mevr. M. Volk (liturgie, catechese / doop / 1e H.Com / Vormsel / Huwelijk ) tel: 313026 – 06-53705065
mevr. M. Kreutzer (diaconie / ziekenzalving / uitvaarten) tel: 314163 – 06-12267111
Mevr. G. de Wit (Caritas / ouderenzorg) tel.: 0181-507982
Mevr. G. Spijker

Activiteiten

Activiteiten

In de kerk zijn veel activiteiten opgezet, die allemaal door vrijwilligers uit de parochie verzorgd worden. Deze activiteiten zijn onderverdeeld in Jeugd, Spiritualiteit, Diaconie, Verzorging kerk en Overige activiteiten.
Voor informatie kunt U direct contact opnemen met de genoemde contactpersoon, of per mail: pastorie@antoniusvanpadua.com (de mail wordt alleen op werkdagen en niet elke dag gelezen).

Jeugdactiviteiten

Eerste Heilige Communie groep:
Deze bereidt de kinderen voor op dit sacrament gedurende 10 lessen.
De werkgroep start haar activiteiten in januari.
Contactpersoon mevr. K. de Jel, tel: 06-2246 6669

Jongerengroep:
Bedenkt voor en met jongeren vanaf de brugklas-leeftijd activiteiten en thema-avonden, die hun belangstelling hebben. Deze vinden plaats in Brielle, waar ook de jongeren uit Hellevoetsluis welkom zijn.
Contactpersoon mevr. B. van der Loos, tel: 06-15286157 (10age7, Brielle)

Kinderwoorddienst groep:
Deze verzorgt iedere tweede zondag van de maand, tijdens het eerste gedeelte van de Heilige Mis een nevendienst in de parochiezaal voor kinderen in de basisschoolleeftijd.
Contactpersoon: mevr. M.Volk-Ziekman tel 313026 – 06-53705065

Catechesegroep: (tijdelijk geen activiteiten)
Contactpersoon mevr. M.Volk-Ziekman tel 313026 – 06-53705065

Spiritualiteit

Gebedsgroep:
Deze komt elke 1e en 3e woensdag van de maand bijeen van 19.30 tot 22.00 uur. In de maand juli en augustus komt men i.v.m. de schoolvakanties maar éénmaal samen. Contactpersoon mevr. Th. van Schaijk tel: 311806 en dhr. J. v.d.Noort. tel: 06-48115796

Diaconie

Aanvragen doop/1e H.Communie/vormsel en huwelijk:
Verzoeken hiertoe indienen bij mevr. M.Volk-Ziekman tel 313026 – 06-53705065 of: Secretariaat parochie NPG, email: centraal@rk-npg.nl tel 06-51115724

Melden overlijden:
Dit kan via de noodtelefoon: 06-3097 5817 (dagelijks van 08.00-20.00 uur)

Seniorenvieringen: (tijdelijk geen activiteiten)
Elke derde woensdag van de maand is er om 10.00 uur een H.Mis. Deze H.Mis is in de parochiezaal. De overige woensdagen is de viering om 10.00 uur in de kerk
Wanneer het in de parochiezaal is, is het speciaal voor senioren. Daarna is er dan een gezellig samenzijn. Autovervoer kan op verzoek geregeld worden.
Voor informatie over dit vervoer
: mevr. M.Volk-Ziekman tel 313026 – 06-53705065

Werkgroep Caritas:
Deze schenkt op discrete wijze aandacht aan concrete noden en behoeften van parochianen en inwoners van Hellevoetsluis.
Contactpersoon mevr. J.M.Heins-v.Stijn, tel: 314172

Rouw- en Verliesgroep:
Deze werkgroep schenkt aandacht aan nabestaanden na overlijden van een dierbare wanneer er een kerkelijke uitvaart heeft plaatsgevonden.
Contactpersoon mevr. M. Hoge (secretaris@antoniusvanpadua.com)

Ziekencommunie:
Indien u wegens ziekte of verblijf in ziekenhuis, verpleeghuis of verzorgingshuis de communie wilt ontvangen kunt u verzoeken daartoe (laten) indienen bij mevr. M. Kreutzer. Tel: 314163

Zieken en ouderen werkgroep:
Deze draagt zorg voor huisbezoeken, een attentie bij verjaardag, kerst, jubileum en thuiskomst uit het ziekenhuis. Hiervoor kunnen familieleden contact opnemen met:
Contactpersoon mevr. G. de Wit tel: 507982

Ziekenzalving:
In noodgevallen kunt u gebruikmaken van het noodnummer, tel: 06-30 97 58 17
Indien niet dringend via mail: voorzitter@antoniusvanpadua.com

Verzorging kerk en vieringen

Bloemversiergroep:
Deze verzorgt de bloemen in de kerk.
Contactpersoon dhr. F.Verwater, tel: 624639

Schoonmaakgroep:
Maakt gemiddeld 6 maal per jaar het interieur van de kerk schoon.
Contactpersoon mevr. J.Tromp, tel: 315751

Verzorging kerktuinen:
Contactpersoon dhr. B. Stalpers.

Overige activiteiten

Actie kerkbalans:
Hierbij wordt éénmaal per jaar in de maand januari de envelop van de kerkbalans op de huisadressen van parochianen aangeboden en in de week daarop weer opgehaald.
Contactpersoon mevr. K. de Jel-Rutten tel: 06-2246 6669

Koffiegroep:
Deze verleent steun aan parochie bijeenkomsten in samenwerking met andere werkgroepen ter bevordering van de kontakten binnen de parochie gemeenschap.
Contactpersoon mevr. K. de Jel tel: 06-2246 6669

Koren:
Antoniuskoor, repeteert in de kerk op dinsdagavond van 19.15-20.30 uur
Contactpersoon: dirigent/organist dhr. T.Kloeg, tel: 630759
Praisekoor, (tijdelijk geen activiteiten)repeteert op donderdagavond vanaf 20.00 uur in de kerk of parochiezaal
Contact: 
joyfull-family@live.nlof dennis.npg@gmail.com

Kosters:
Dragen zorg voor het in gereedheid brengen van alle noodzakelijkheden ten behoeve van de liturgische vieringen.
Contactpersoon mevr. M.Volk-Ziekman tel 313026 – 06-53705065

Lectoren:
Bieden ondersteuning tijdens de weekendvieringen.
Contactpersoon dhr F. Verwater, tel: 624639

Parochiebibliotheek:
Contactpersoon VACANT

Parochienieuws:
Pieckfijn Parochienieuws is de naam van parochieblad van onze parochie HH. Nicolaas Pieck en Gezellen. De laatste uitgave van dit Parochieblad vindt u elders op deze website.
Contact: redactie@antoniusvanpadua.comVragen over de bezorging: mevr. K. de Jel tel: 06-2246 6669
of per mail karindejel@hotmail.com

Technische onderhoudsploeg:
Draagt zorg voor de klusjes in en om de kerk en pastorie.
Contactpersoon: dhr. J.M.V. van Vilsteren

Antonius van Padua

Antonius van Padua

De H. Antonius van Padua werd in 1195 geboren als Portugees in Lissabon. Bij de doop ontving hij de naam Ferdinand, maar die veranderde hij in Antonius toen hij intrad bij de Franciscanen. Zijn ouders vertrouwden zijn opvoeding toe aan de kathedraal van Lissabon, omdat hij graag priester wilde worden, maar reeds op zijn 15e jaar trad hij in bij de augustijner koorheren, die een klooster in de stad hadden. Twee jaar later vroeg hij verlof om naar het klooster Combra te gaan- toenmaals de hoofdstad van Portugal- omdat hij last begon te krijgen van de veelvuldige bezoeken van zijn vele vrienden. Daar wijdde hij zich aan het gebed en de studie en verdiepte zijn bijbelkennis. Hij verbleef al acht jaar in het klooster van Coimbra, toen don Pedro van Portugal in 1220 de relieken van franciscaanse broeders uit Marokko meebracht, die kort daarvoor waren vermoord. Dit gebeuren greep Ferdinand heel erg aan, en hij werd vervuld van een vurig verlangen om zijn leven voor Christus te geven, iets waar hij als koorheer nauwelijks toe in staat was. Toen enkele franciscanen op retraite kwamen naar zijn klooster, opende hij hun zijn hart, en zij deden een goed woord voor hem bij de provinciaal. In 1221 werd hij opgenomen in de Orde van Franciscus.

Kort daarna kreeg hij verlof om naar Marokko te zeilen om er het evangelie te prediken. Maar hij werd meteen zo ziek, dat hij wel gedwongen was naar Europa terug te keren. Het zeilschip waarop hij reisde werd door een zware storm uit de koers gebracht en zo landde hij in Messina. Toen hij van de franciscaner-broeders daar hoorde dat er een Generaal Kapittel op handen was in Assisi, ging hij daarheen op weg. Het gaat hier om de laatste grote bijeenkomst in 1221, waarbij alle leden van de orde welkom waren. Na afloop van het kapittel vertrokken de broeders naar de kloosters voor welke zij benoemd waren. Antonius kwam terecht in het eenzame eremieten-klooster San Paolo in de buurt van Forli.

Toen kort daarna zowel nieuwe dominicanen als franciscanen priester gewijd zouden worden, verzamelden alle kandidaten zich in het franciscaner klooster te Forli. Na de wijding verzocht de gastheer een van de gasten om de toepasselijke preek te houden. Vanwege een misverstand had geen van de dominicanen zich voorbereid. Niemand van de franciscanen meende zich bekwaam genoeg om aan het verzoek van de provinciaal te voldoen. Toen werd Antonius gevraagd te spreken, zoals de Geest hem zou ingeven. Eerst was hij wat verlegen en van streek, maar toen hij eenmaal op gang kwam, preekte hij zo welsprekend, zo geleerd en zo ingetogen, dat de toehoorders buiten zichzelf waren. Toen de provinciaal bemerkte hoe begaafd Antonius was, riep hij hem meteen terug uit het eremieten-klooster en zond hem uit om te gaan preken in verschillende gebieden van Romagna, waaronder heel Lombardije viel.

Behalve de predikatie, kreeg hij ook de opdracht om zijn medebroeders theologie bij te brengen, en dat wel als eerste van de franciscanen. Maar het werd steeds duidelijker dat preken zijn eigenlijke roeping was. Daar had hij ook alles voor in huis: geleerdheid, welsprekendheid, overredingsvermogen, een diepe liefde voor het geestelijk leven en een heldere stem die over grote afstand te verstaan was. Ofschoon hij klein van stuk was en ondanks zijn ascetisch leven aanleg had voor gezetheid, had hij toch een bijna magische persoonlijkheid. Waar hij ook maar verscheen, dromden de mensen samen om naar hem te luisteren. Mensen van allerlei slag kwamen op hem af, en hij slaagde er in om zelfs verstokte boosdoeners en gewetenloze genieters als ook afvalligen terug te brengen tot een oprecht geloof en eerlijk berouw.

Zijn werkgebied strekte zich uit over heel Noord-Italië en zelfs het zuidelijk deel van Frankrijk. In beide gebieden had de dwaalleer van de Katharen zich verspreid en Antonius’ welbespraaktheid en theologisch inzicht waren van groot nut. Men zegt dat hij van 1224-1226 in Frankrijk gewerkt heeft. Kort na de dood van Franciscus werd hij naar Italië teruggeroepen en werd provinciaal van Emilia of Romagna. In 1226 ging hij in een delegatie mee naar de paus, en hij gebruikte de gelegenheid om hem te vragen van al zijn andere werk bevrijd te worden, zodat hij zich helemaal aan de prediking kon wijden.

Pas in 1229 kwam hij naar zijn lievelingsstad Padua, van waaruit hij op preekreizen ging. Zijn gezondheid was al langere tijd zorgwekkend, maar in 1231, na een lange prediktour, waren zijn krachten helemaal op. Hij trok zich met twee medebroeders terug in een hutje bij Camposampiero. Al snel lag hij op sterven. Hij wilde graag terug naar Padua. Maar zover kwam hij niet eens. Op 13 juni stierf hij in de kamer van de rector van de arme Clarissen te Arcella, vlak buiten de stad. De rector gaf hem de laatste sacramenten op zijn sterfbed. Toen hij stierf was Antonius 36 jaar, en was hij 21 jaar kloosterling geweest, waarvan elf jaar franciscaan. Nog voordat een jaar voorbij gegaan was, werd hij op 30 mei 1232 heilig verklaard te Spoleto.

Men zegt wel eens dat een geliefd kind vele namen heeft en zo kan men ook zeggen dat een geliefde heilige vele legenden heeft. Antonius was tijdens zijn leven erg geliefd en er bestaan ontelbaar vele legenden over hem. Hij is bekend geworden als de heilige die meezoekt naar verloren zaken. Die faam stamt af van een legende van zijn verblijf te Montpellier. Daar hield Antonius een voordracht over de psalmen voor zijn medebroeders. Hij had een Psalterium, dat hij had voorzien van commentaren en aantekeningen. De handgeschreven teksten uit de Middeleeuwen waren natuurlijk altijd kostbaar. De prijs ervoor was evenveel als voor een middelgrote boerderij. En de commentaren maakten het boek nog kostbaarder. Op zekere dag bleek het boek gestolen te zijn door een novice die terug wilde naar de wereld, en die het boek wilde verkopen om zichzelf te onderhouden. Zo’n verlies was niet goed te maken en Antonius met zijn medebroeders begon een gebedsoffensief om het boek en de jonge man terug te krijgen. De volgende dag stond deze voor de deur, gaf het boek terug aan Antonius en bad onder tranen of hij toch franciscaan mocht worden. Hij vertelde dat hij onderweg bij een rivier was gekomen, die zo gezwollen was dat hij over de oevers heen stroomde. Hij had dus geen doorwaadbare plaats en er was geen brug in de buurt. Toen was de duivel hem verschenen en had hem aangeboden hem over te zetten, als hij hem het boek wilde geven. Eerst wilde hij hierop ingaan, maar ineens begreep hij de waarde van het boek, maakte een kruisteken en maakte dat hij weg kwam.

Jaartal Gebeurtenis
1195 Geboorte van Fernando te Lissabon
1201-1210 Bezoekt de Domschool
1210 Treedt in bij de Augustijnen-koorheren te Lissabon
1212 Verhuist naar het klooster van het Heilige Kruis te Coimbra
1220 Waarschijnlijk in dit jaar tot priester gewijd. Wordt op het einde van de zomer minderbroeder en vetrekt als missionaris naar Marokko.
1221 Landt in Sicilië. Neemt deel aan het generaal kapittel te Assisi en krijgt de kluizenarij van Monte Paolo als verblijf.
1222 Priesterwijding te Forli. Hij wordt aangesteld tot predikant.
1223 Preekt in de Romagna en in Rimini.
1223-1224 Onderwijst Theologie te Bologna.
1224-1227 Apostolaat in Frankrijk: Montpellier, Toulouse en Linoges.
1227 Benoemd tot provinciaal in Noord-Italië.
1228 Oponthoud in Milaan en Vercelli.
1229 Voltooit zijn Zondagspreken in Padua.
1229-1231 Geeft onderricht in de Theologie te Padua.
1230 Treedt af als provinciaal. Bezoekt Paus Gregorius IX ter verklaring van de regel. Schrijft zijn preken voor feestdagen. Terugkeer naar Padua.
1231 Preekt de vasten in Padua.Vergeefse verzoeningspoging bij Ezzelino in Verona. Gestorven te Arcella op 13 juni
1232 Op 30 mei heilig verklaard te Spoleto
1263 Plechtige overbrenging van het gebeent van de heilige.
1946 Verheven tot kerkleraar met de titel: Leraar van Het Evangelie.

Geschiedenis

Geschiedenis

In de middeleeuwen kwamen onze voorouders samen in een kerk toegewijd aan de H. Cornelis en wel in het oude gedeelte van Nieuw Helvoet, waar nu de Nederlands Hervormde Kerk aan de Ring staat. De laatste pastoor voor de reformatie was Hendrik Boogaard, die om zijn trouw aan het aloude geloof door Lumey werd gevangen genomen en op Pasen 1572 in Brielle door ophanging om het leven werd gebracht. Zijn naam werd gegeven aan de eerste Rooms Katholieke School alhier, die in 1964 in gebruik werd genomen. De burgerlijke overheid heeft zijn naam in herinnering willen houden door een straat naar hem te noemen, hetgeen ook gedaan is voor de eerste predikant na de reformatie: Culhemius.

In 1835 werd hier ter plaatse opnieuw een R.K. Parochie opgericht. De aanwezigheid van de marine bracht met zich mee dat er in Hellevoetsluis ook katholieken waren die tot dan toe voor kerkdiensten waren aangewezen op de parochie van Brielle. Pastoor Bruls was de eerste herder van het kerkje aan de Oostkade 38. Op 20 maart 1891 werd de huidige kerk in de vesting aan de Opzoomerlaan ingezegend. Goede en kwade dagen wisselden elkaar af.

(een foto uit 1901)

(Een foto uit +/- 1910: veel parochianen waren militair)

(Een foto uit 1925)

Toen de Marine onze plaats ging verlaten trok ook een groot aantal parochianen weg op 7 oktober 1927 werd de parochie een vicariaat van de Brielse parochie.

(Deze foto is omstreeks 1930 genomen)

In de tweede wereldoorlog liep het aantal katholieken nog verder terug, tot er nog maar drie gezinnen over waren. Maar na de oorlog vestigden zich hier weer nieuwe mensen. Op 1 februari 1959 werd de parochie opnieuw zelfstandig.

De gemeente Hellevoetsluis is inmiddels gegroeid en telt nu meer dan 38000 inwoners. De parochie vormt dankzij de inzet van een groot aantal vrijwilligers een hechte gemeenschap waarin ieder zich, hopen wij, dadelijk thuis zal gaan voelen.

(Pasen 2010: kleurenfoto’s geven een frisser beeld)

(Bronvermelding van de foto’s: ©Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg & Fam.de Vette)

Lokaal nieuws

Lokale activiteiten

Aankomende vieringen

24 september 2023 om 11:30
Hellevoetsluis
1 oktober 2023 om 11:30
Hellevoetsluis
8 oktober 2023 om 11:30
Hellevoetsluis
15 oktober 2023 om 11:30
Hellevoetsluis
Bekijk meer