H. Willibrordus

Rhoon

Via internet, heten wij u van harte welkom op het websitegedeelte van de Willibrordus Rhoon.
Uiteraard hopen we u ook eens, in levende lijve, hartelijk welkom te heten in onze mooie Willibrorduskerk voor de eucharistieviering op vrijdag (10:00 uur) of zondag (11:30 uur).

Vieringen.

Op de 2e en 4e zondag van de maand is er om 11.30 uur een Eucharistieviering.
Op de 1e en 3e zondag van de maand is er om 11.30 uur een Gebedsdienst.
Is er een 5e zondag in de maand dan is er om 11.30 uur een Gebedsdienst.

Op vrijdag is er om 10:00 uur een Eucharistieviering.

Algemeen

Algemeen

Kerk H. Willibrordus
Dorpsdijk 236
3161 CJ Rhoon

kaartje

Contact
Secretariaat geopend op maandag, donderdag en vrijdag van 9:30 uur tot 11:00 uur
Telefoon: 010-5015284

Mailadres: willibrordus@kpnplanet.nl

Redactie kerkblad:

redactie-c@rk-npg.nl

Pastoraatgroep
Pastor J. Konchenko, vertegenwoordiger pastoraal team

Locatieraad
Mw.. A.J.P.M. van de Poll, secretaris
Dhr. T. Kamp, budgethouder
Dhr. J. van Rosmalen, gebouwen en begraafplaats
Dhr. J.J. Baars, pastoraatzaken
Mw. M.L. Kokkelink - Peters, pastoraatzaken
Dhr. R.H. van de Poll, pastoraatzaken
Mw. M.J. van Oostveen - Krijnenburg, pastoraatzaken

Kerkbijdrage
Voor uw Kerkbijdrage - Rabobank: NL 24 RABO 0355 3607 72
t.n.v. penningmeester commissie kerkbijdragen

Uw gift - actie KerkBalans (AKB)

Uw gift - actie KerkBalans (AKB)

kerkbijdrage en actie kerkbalans

Kerkbijdrage en actie kerkbalans.

De parochie draait financieel op de bijdragen van parochianen en op de opbrengst van het vermogen.

Uw bijdrage en die van vele anderen die meedoen met de actie zijn van groot belang en hard nodig om een actieve kerkgemeenschap te zijn en te blijven. Zo kunnen we samen van betekenis zijn voor de mensen om ons heen.

De landelijke actie Kerkbalans 2023 is van start gegaan. Bij deze actie doen 2.000 kerken in Nederland een beroep op hun leden voor een financiële bijdrage. Misschien kent u de actie wel uit de media of van voorgaande jaren.

Hieronder vindt u de bankrekeningnummers waar u uw kerkbijdrage op zou kunnen storten.

Bankrekeningnummer van locatie Rhoon is:
NL 24 RABO 0355 3607 72   t.n.v.: RK. Par. HH. Nic. Pieck en Gezellen St. Willibrorduskerk

Als u een gift voor tenminste vijf jaar vastlegt, kunt u de hele gift van uw inkomstenbelasting aftrekken.
De parochie is ingeschreven in het Anbi-register onder de naam
‘R.K. parochie HH. Nicolaas Pieck en Gezellen’. Deze inschrijving is van toepassing voor giften aan alle geloofsgemeenschappen van de parochie.

Informatie over ‘giften’  kunt u krijgen bij het CPS.
Telnr.: 06-51115724 of via centraal@rk-npg.nl

Bij voorbaat dank voor uw bijdrage.

Koor

Koor

We hebben een enthousiast dames- en herenkoor. Maar we kunnen altijd nieuwe leden gebruiken!

Dus als u graag zingt en meer informatie wilt, mag u contact opnemen met het secretariaat van onze kerk. Daar kunnen zij u alles vertellen. Telefoon nr 010-5015284. Zie openingstijden secretariaat.

Hopelijk tot ziens!

Raad van kerken

Raad van kerken

Raad van Kerken Albrandswaard

In de Raad van Kerken Albrandswaard komen mensen uit de kerken van Albrandswaard bij elkaar om de relaties onderling en met de samenleving te verbeteren. Deze kerken zijn lid van de Raad van kerken Nederland.
Deelnemende kerken zijn:
• de Rooms -Katholieke gemeenschap rond de Sint Willibrorduskerk Rhoon,
• de Protestantse Gemeente Poortugaal,
• de Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk te Rhoon,
• de Remonstrantse Kerk Rotterdam/Albrandswaard, voor haar plaatselijke leden.

Vanuit de R.K.parochie zitten in de Raad van Kerken Albrandswaard
- dhr. H. van der Linden (voorzitter)
- dhr. R.v.d.Poll

Wat doet de Raad van Kerken Albrandswaard
• De samenwerking tussen de plaatselijke kerken en met andere kerken bevorderen.
Daarom is er jaarlijks in januari bijvoorbeeld een gezamenlijke dienst in de internationale Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen, waar iedereen welkom is.
• Namens de kerken in de Raad contacten onderhouden met de samenleving van Albrandswaard en de burgerlijke gemeente.
• Ontmoetingsplaats zijn voor parochie en gemeenten, met thema’s die kerkelijk inhoudelijk en cultureel/maatschappelijk kunnen zijn.
• Zich inzetten bij netwerken rond onder andere armoede en integratie van nieuwe inwoners, zoals statushouders, omdat het een Bijbelse opdracht is dat alle mensen kunnen meedoen in de samenleving.

De rol van de Raad van Kerken is vaak om onderwerpen aan de orde te stellen die nog een plek moeten krijgen in de kerken en in de samenleving. Zo is de Raad ooit betrokken geweest bij de oprichting van de diaconale stichting rond Het Boerderijtje en organiseert de Stichting Dorpskerstzang onder auspiciën van de Raad jaarlijks de Dorpskerstzang. Soms organiseren we iets: een tentoonstelling of een kerkenfietstocht, of nemen we deel aan een maatschappelijk debat (bijvoorbeeld over vluchtelingen).

Geïnteresseerd? Eens kennis maken? Dat kan:
Mail de secretaris: a.verwaal@outlook.com
Of kijk op de facebookpagina.

Geschiedenis

Geschiedenis

De geschiedenis van deze Rooms-katholieke gemeenschap gaat terug tot ongeveer het jaar 1200. In 1190 koopt Biggo van Duiveland een stuk grond onder Pendrecht en het recht om land in te polderen. Toen al bouwde Biggo van Duijveland een kapelletje naast zijn kasteel van Rhoon. Na de St. Elisabethsvloed, omstreeks 1433 werd er naast het kasteel een stenen kerk gebouwd.

Na de beeldenstorm werd deze kerk door de Protestanten in bezit genomen. Hans Willem Bentinck was ook protestants, maar hij liet de rooms-katholieke mensen de Kerkzaal in het Kasteel gebruiken. De Heren van Rhoon (de familie Van Duiveland) bleven, ook na de Hervorming, rooms-katholiek.

Tot aan de Hervorming was de kerk gewijd aan Sint Willibrord. In 1577 wordt de eerste predikant benoemd.

In 1683 liet Hans Willem Bentinck een kleine kerk bouwen op het Rhoonse Veer, waar de meeste rooms-katholieken woonden. En daar werd in 1894 het huidige kerkgebouw ingezegend.

(gegevens uit het boekje met dezelfde naam door Th.H.M. van Eijk S.J., nog verkrijgbaar via het parochiesecretariaat)

A.C. Bleijs, bouwmeester van onze Willibrorduskerk (1912 - 2012)

Op 12 januari was het 100 jaar geleden dat A.C. Bleijs, architect van onze kerk, overleed. Een feit om even stil te staan. Bleijs heeft een neogotisch kerkje ontworpen dat zeker in onze regio nog steeds een reputatie heeft als een mooi, intiem, warm kerkje. Wat het uiterlijk betreft zou je er  over kunnen twisten of het torentje de schoonheidsprijs verdient, maar onlangs kwam ik op een gewone vrijdagmorgen binnen, de kerk al voorbereid voor de Mis met overal kaarsjes aan, allerlei beelden en decoratie schitterend in hun licht, een enkele vroege kerkganger al geknield in stil gebed: nog steeds prachtig, ook heden ten dage!

Bleijs was een enigszins eigenwijs man. Een voordeel van die houding was dat hij tegen de conservatieve stroming in durfde gaan, die volhield dat alleen de Middeleeuwen passende kerkgebouwen hadden opgeleverd. Hij experimenteerde, overigens niet als enige, met Romaanse, Renaissancistische en zelfs oosterse elementen en zijn eerste uitgevoerde ontwerp, St Cyriacus in Hoorn, had van alles wat, zelfs een koepel ! Natuurlijk de strijdvaardigheid van een beginnend en vernieuwend architect. Heisa in de vakpers natuurlijk.

Maar niets menselijk was hem vreemd. Hij was leerling van de beroemde bouwmeester P.J.H. Cuypers (o.m. het Centraal Station te Amsterdam) gedurende 2 jaar, maar vervolgde zijn opleiding bij de Academie des Beaux Arts te Antwerpen, 3 jaar. Objectieve levensbeschrijvingen onthullen weinig over wat er precies is gebeurd, maar Cuypers en Bleijs gingen niet als vrienden uit elkaar. Dat zal er dan wel de oorzaak van zijn, dat Bleijs over Cuypers ‘ ontwerp van de Bavo in Haarlem (!) verzuchtte: “Och, och, wat een armoede !”

Het is overigens een merkwaardig toeval dat Cuypers” Amsterdam Centraal Station en de Sint Nicolaaskerk van Bleijs recht tegenover elkaar staan. Een fraai commentaar lezen we in De Telegraaf van 23 november 1903: Een ( ) verdienste van Bleijs is nog de soliditeit en de practische inrichting van zijn werken, waardoor deze niet slechts een de eischen de schoonheid maar ook aan die van het nut voldoen en evenzeer ons gemak dienen als onzen smaak streelen.

Wie het proces van de totstandkoming van onze Willibrordkerk volgt leert de bouwmeester kennen als een veelzijdig man, die kon werken in een goed teamverband met de opdrachtgever (bouwpastoor Burgers en het KB), bouwers en kunstenaars die het interieur met beelden e.d. verfraaiden. Zelfs heeft hij een poging gedaan gebrandschilderde ramen te ontwerpen, maar die zijn (geld !) nooit uitgevoerd en de huidige ramen zijn van veel later ontwerp.

Perfect was ook zijn kostenbewaking, daaronder ook zijn geslaagde pogingen om het aanbestedings-resultaat onder de 30.000 Gulden te houden. Dat leverde hem op een zondagavond nog een bezoek aan huis op van een kwaaie aannemer, die vond dat hij de opdracht had moeten krijgen. Niet zonder humor schrijft hij dat als voetnootje in een brief aan pastoor Burgers, met de aantekening: “Ik was net onder zeil….

Mocht Bleijs al enige neiging tot dominantie hebben, als eigenaar van een architectenbureau, en daardoor ook zakenman, moest hij het af en toe tegen koning klant afleggen en werden de ontwerpen traditioneler dat hij gewild zou hebben.

Het bouwdossier van onze kerk roept een beeld op van redelijke mannen die er in een samenwerking van geven en nemen goed uitkwamen. Uit eigen beroepservaring kan ik zeggen dat het zo ook het beste lukt. Tegelijkertijd is het gevolg van zo”n proces dat onze kerk heel mooi is, maar niet spectaculair. Zonder in details te treden: elders is het wel eens anders gelopen en sprak een opdrachtgever zelfs over “dien naren Bleijs”.

In zijn laatste actieve jaren was hij inspecteur van de volksgezondheid. Hé ? Ja, in die tijd ging de overheid zich meer bemoeien met de woningbouw: lichttoetreding, minimale oppervlakken, sanitair, e.d. Deze nieuwe bouwkundige eisen komen in de Woningwet van 1901 en zo komt een
bouwkundige dus in deze functie terecht. En hij daarmee bij de voorvechters van menswaardiger behuizing, zoals in onze regio Spiekman en Rose.

John Verschoor, archivaris

Sint Willibrordus - zijn levensverhaal

deel 1 Leven en Werken van Willibrord

De H. Willibrord werd geboren in het jaar 658, niet ver van York, in het koninkrijk Northumberland, gelegen aan de zuidkant van het tegenwoordige Schotland.

Zijn moeder heette Mena, en op haar verlangen kreeg haar kind, het enige dat God haar schonk, de naam Willibrord. Dat betekent: 'strijdlustige'.

Zijn moeder stierf zeer jong. Men bracht het kind naar het klooster van Ripon, waar de H. Wilfried overste was. Deze abt had het klooster zelf gesticht en bestuurde het met wijs beleid.

De vader van Willibrord heette Wilgis. Hij was een zeer devoot man, die na de dood van zijn echtgenote de wereld verliet, priester werd, en aan de rivier de Humber een klooster sticht. Na een leven vol deugden stierf hij een zalige dood. In Engeland en in het bisdom Trier wordt hij als Belijder vereerd. Zijn naamdag valt op 30 januari.

Onderwijs

Onderwijs

R.K. basisonderwijs

 

R.K. basisschool “Don Bosco”,
Havendam 4, 3161 XB Rhoon.
( 010-5015426)

R.K. basisschool “De Grote Reis” ,
Binnengracht 2, 3162 WD, Rhoon-Portland.
(010-2033690)

test

test

test test

Links

Koffieochtenden

Koffieochtenden

Koffieochtenden:

Op iedere derde donderdag van de maand, vanaf half 11, bent u welkom op de pastorie van Sint Willibrorduskerk.

Informatie bij:

Astrid van Rosmalen:  06-36417204

Marijke Kokkelink: 06-26863880

Foto's

Foto's

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaal nieuws

Lokale activiteiten

Aankomende vieringen

21 april 2024 om 11:30
Rhoon
28 april 2024 om 11:30
Rhoon
5 mei 2024 om 11:30
Rhoon
12 mei 2024 om 11:30
Rhoon
19 mei 2024 om 11:30
Rhoon
26 mei 2024 om 11:30
Rhoon
2 juni 2024 om 11:30
Rhoon
9 juni 2024 om 11:30
Rhoon
16 juni 2024 om 11:30
Rhoon
23 juni 2024 om 11:30
Rhoon
Bekijk meer