Dagelijkse lezing

Lezingen van donderdag 1 juni 2023

Eerste lezing

Lezing uit het boek Jezus Sirach 42,15-25.

De werken van de Heer zal ik gedenken en vertellen wat ik heb gezien.
Door het woord van de Heer bestaan zijn werken,
zijn bevelen werden overeenkomstig zijn wensen uitgevoerd.
De zon ziet lichtend op alles neer, de Heer vervult zijn werk met luister.
Zelfs zijn heiligen zijn niet in staat over alle wonderbare werken te vertellen,
die hij, de almachtige Heer, tot stand heeft gebracht; alles is door zijn macht gevestigd.
Hij peilt de afgrond en de harten van de mensen en doorziet hun heimelijke plannen.
Want de Allerhoogste weet alles en kent de eeuwige tekenen.
Hij verkondigt wat voorbij is en wat komen zal en brengt de sporen aan het licht van wat verborgen is.
Geen enkele gedachte ontgaat hem en niet één woord is voor hem verborgen.
Hij heeft de meesterwerken van zijn wijsheid geordend, hij is onveranderlijk, van vóór het begin tot in eeuwigheid.
Aan hem wordt niets toegevoegd of afgedaan, hij heeft van niemand raad nodig.
Hoe bekoorlijk zijn zijn werken, hoe schitterend om te zien.
Alles leeft en blijft tot in eeuwigheid, het gehoorzaamt hem wanneer het nodig is.
Alles bestaat twee aan twee, het een tegenover het ander, hij heeft niets gemaakt dat onvolledig is.
Het ene schepsel bevestigt hoe goed het andere is, wie heeft ooit genoeg van zijn luister gezien?

Psalm

Psalmen 33(32),2-3.4-5.6-7.8-9.

Eert dan de Heer met citerspel,
en speelt voor Hem op de harp.
Zingt voor de Heer een nieuw lied,
een schoon en schallend refrein.

Oprecht is immers het woord van de Heer
en al wat Hij doet is betrouwbaar.
Recht en gerechtigheid heeft Hij lief,
de aarde is vol van zijn mildheid.

Hij heeft de hemel gemaakt door zijn woord,
zijn stem schiep de hemelse machten.
Als in een waterzak bergt Hij de zee,
de stromen in regenbakken.

Heel de aarde vreze de Heer,
En al de bewoners moeten Hem duchten.
Hij sprak slechts een woord en alles ontstond
Hij gaf bevel en het kwam tevoorschijn.

Evangelielezing

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus 10,46-52.

In die tijd kwam Jezus, vergezeld van zijn leerlingen in Jericho. Maar toen ze
vergezeld van een flinke menigte, uit Jericho wegtrokken,
zat een blinde bedelaar, Bartimeüs, de zoon van Timeüs, langs de weg.
Zodra hij hoorde dat het Jezus de Nazarener was,
begon hij luidkeels te roepen: 'Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij!'
Velen snauwden hem toe te zwijgen, maar hij riep nog veel harder:
'Zoon van David, heb medelijden met mij!'
Jezus bleef staan en zei: 'Roep hem eens hier.' Ze riepen de blinde toe:
'Heb goede moed! Sta op. Hij roept u.'
Hij wierp zijn mantel af, sprong overeind en kwam naar Jezus toe.
Jezus vroeg hem: 'Wat wilt ge dat Ik voor u doe?' De blinde antwoordde Hem:
'Rabboeni, maak dat ik zien kan!'
En Jezus sprak tot hem: 'Ga, uw geloof heeft u genezen.'
Terstond kon hij zien en hij sloot zich bij Hem aan op zijn tocht.


Bron : Petrus Canisius bijbelvertaling & vernieuwingen
Om de bijbellezingen iedere morgen in Uw mailbox te ontvangen, kunt u zich hier inschrijven : dagelijksevangelie.org

Aankomende vieringen

4 juni 2023 om 09:30
Hoogvliet
Eucharistieviering
4 juni 2023 om 11:30
Hellevoetsluis
Woord en Communieviering
4 juni 2023 om 09:30
Spijkenisse
Heilige Communie
4 juni 2023 om 11:30
Rozenburg
Eucharistieviering
4 juni 2023 om 09:30
Brielle
gebedsdienst
4 juni 2023 om 11:30
Rhoon
gebedsdienst
11 juni 2023 om 09:30
Hoogvliet
Heilige Communie
11 juni 2023 om 11:30
Hellevoetsluis
gebedsviering
11 juni 2023 om 09:30
Brielle
Woord en Communieviering
11 juni 2023 om 11:30
Rhoon
Eucharistieviering
Bekijk meer